You are here
TECH 

Radomätning i hemmet

radonRadon är ett radioaktivt luftämne som kan tränga sig in i ditt hus från undermarken. Är det så att det finns alldeles för höga halter av radon i din inomhusmiljö, riskerar du och dina nära- och kära att utveckla lungcancer. I denna följande artikel kan du läsa om hur du mäter radonhalten i ditt hem och vad du kan göra om den är för hög.

Varje år dör ca 500 svenskar av lungcacner, förorsakat av högre halter av det radioaktiva ämnet radon. Detta gör att radon är den näst största orsaken till lungcancer i inomhusmiljön efter rökningen. Är du dessutom rökare själv, och exponeras under längre tid till radon, så löper du 25 gånger högre risk att utveckla lungcancer, i jämförelse med icke-rökare i densamma miljö.

Höga halter radon har främst att göra med vilken typ av mark ditt hus är byggd på. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten så finns det i Sverige ungefär 400,000 hus med högre halter radon. Halten mäts i Becquerel per kubikmeter (Bq/m3), och gränsvärdet bör enligt Boverket inte överstiga 200 Bq/m3. Värlshälsoorganisationen (WHO) råder dessutom en ännu lägre halt, nämligen 100 Bq/m3.

Cancerrisken beror dock tyvärr inte helt på hur pass gammalt ditt hus är. Även relativt nybyggda hus kan innehålla höga halter radon, beroende på om ditt hus är byggd på en terräng rik i morän.

Känner du dig osäker med halterna av radon hemma hos dig, så finns det några saker du kan göra för att ta reda på dessa. Ett sätt att mäta radonhalten utan att behöva beställa tekniker hem till dig, är att beställa en – eller flera – mätningsdosor. Dessa placeras i de rummen du och dina anhöriga vistas mest. Efter den tid dosorna har mätt halten radon hemma hos dig (det finns snabbare och långsammare dosor), så ska dessa skickas tillbaka till vårt laboratorium och inom ca 2 veckor får du svar.

Related posts

Leave a Comment